RASHLADNE KOMORE I INDUSTRIJSKO HLAĐENJE

Rashladne komore imaju namjenu skladištenja hrane, ribe, mesa i povrća. Dimenzioniranje komore ovisi o unutarnjoj temperaturi, debljini panela, skladištenju proizvoda te dimenziji same komore. Komore mogu biti izrađena sa pripadajućim izolacionim podom ili bez, što ovisi o unutarnjoj temperaturi i želji investitora. Mogućnost skladištenja proizvoda unutar komore kreće se u rasponu od +60 °C pa sve do – 40 °C. Paneli komore ispunjeni su krutom poliuretanska pijena (PUR), gustoća 41 kg/m3 # 2, termičke vodljivosti ? 0,023 W/m °K, CFC nema. Oblik utornog spoja predviđa nadvišenje usne ženske strane nad muškom stranom što otklanja procijepe i stvara higijenski zdravu završnu obradu. Debljina izolacionog panela ovisi o unutarnjoj temperaturi hladnjače i vanjskim uvijetima komore. Površinski limovi panela različitih su tipova ovisno o skladištenju proizvoda i vanjskim okruženjem (pocinčano prefarbani lim, nehrđajući inox, plastika ...).svi materijali i komponente koji bi mogli doći u kontakt s hranom za ljude i životinje, imaju sljedeće karakteristike: - prikladni su za nenadani kontakt s hranom za ljude i životinje; - površine, materijali završne obrade i komponente su obrađeni sa netoksičnim proizvodima, u suglasnosti s Europskim Direktivama 82/711/CEE, 85/572/CEE, 90/128/CEE, 92/39/CEE i 97/48/CEE, koje su unificirane u Europskoj Direktivi 2002/72/CEE;